backgroundImage

Osobní údaje

Zásady provozovatele internetového obchodu pro nakládání s osobními údaji zákazníků a ochranu těchto údajů

 

Záleží nám na ochraně Vašeho soukromí a zveřejněním těchto zásad chceme přispět k tomu, abyste se v našem internetovém obchodě cítili spokojení. Zde se dozvíte, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů Vás, našich zákazníků.

 

 

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem plnění informační povinnosti správce dle čl. 13 GDPR.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje, které můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu:  

 • osobní identifikační údaje a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, název obchodní firmy, adresa trvalého pobytu, adresa místa nebo sídla podnikání, doručovací a fakturační adresa, daňové identifikační číslo a IČ, identifikační údaje zástupce zákazníka nebo jím určené kontaktní osoby, bankovní spojení, podpis, které jsou nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy;
 • kontaktní údaje: číslo telefonu, e-mailová adresa a obdobné informace potřebné pro vzájemnou komunikaci při uzavírání a plnění smlouvy;
 • údaje o zakoupeném zboží: druh, množství a cena zboží, které jste si u nás zakoupili, zákaznický segment.

Poskytnutí těchto osobních údajů je sice dobrovolné, nemůžeme však s Vámi uzavřít smlouvu, pokud námneposkytnete osobní údajen nezbytné pro její splnění, resp. pro jednání o jejím uzavření.

Pokud jde o záznamy o chování na internetových stránkách získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči, jsou tyto údaje zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek, internetovou reklamu, a teprve v případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel. Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.

IP adresu a další elektronické stopy komunikace používáme výhradně k technickým účelům a bez Vašeho souhlasu je nezpracováváme pro obchodní účely (bod 30 Preambule GDPR).

Další osobní údaje můžeme zpracovávat s Vaším výslovným souhlasem.

 

Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

 • přímo od zákazníka při jednání o uzavření smlouvy (vyplněním formuláře objednávky) a při následné realizaci smlouvy;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. pro usnadnění vyplnění objednávky převezmeme údaje z obchodního či živnostenského rejstříku);
 • případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal zákazník svůj souhlas.

 

 

K JAKÝM ÚČELŮM A JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE VYUŽÍVÁME A ZPRACOVÁVÁME?

Bez souhlasu zákazníka

 • pro účely související s plněním smlouvy: např. identifikace zákazníka, prodej a dodání objednaného zboží, fakturace dodávky, sdělení dodatečných informací k předmětu smlouvy;
 • pro plnění zákonných povinností prodávajícího: např. vedení účetní a daňové evidence podle příslušných právních předpisů;
 • pro ochranu oprávněných zájmů prodávajícího či třetí strany: např. vymáhání pohledávek a ostatní zákaznické spory, zajištění důkazů pro obhajobu nároků prodávajícího, segmentace zákazníků.

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

V případě jednání mezi prodávajícím a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je prodávající oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání. Tím není dotčena zákonná povinnost prodávajícího stran archivace obchodní dokumentace pro potřeby vedení účetnictví.

V případě zakoupení zboží od prodávajícího je prodávající oprávněn zpracovávat osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje ze vzájemné komunikace po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Faktury vystavené prodávajícím jsou archivovány po dobu 10 let od konce roku, ve kterém byly vystaveny. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po tutéž dobu archivovány i zákaznické smlouvy a další dokumentace k obchodním případům.

Se souhlasem zákazníka

 • pro obchodní, marketingové a další obdobné účely.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAJIŠŤUJEME OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Průběžně zavádíme a vyhodnocujeme vhodná technická a organizační opatření. Osobní údaje zákazníků chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Naši zaměstnanci jsou seznamováni s problematikou ochrany osobních údajů, se zvláštním zřetelem k bezpečnosti dat zákazníků.

Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti a povinností náležité péče o předané osobní údaje.

 

KOMU OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTUJEME?

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností;
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv prodávajícího (rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku);
 • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel"), které pro prodávajícího provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy; zpracovatele vybíráme z okruhu osob, které poskytnou záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;
 • se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

 

JAKÉ MÁ ZÁKAZNÍK MOŽNOSTI VE VAZBĚ NA ZPRACOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Tam, kde osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu zákazníka, je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém prodávajícím poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu se zpracováním je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření smlouvy. Poskytnutý souhlas může zákazník odvolat nebo změnit jeho rozsah. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, ke kterému došlo na základě odvolávaného souhlasu.

 

JAKÝ PŘÍSTUP MÁ ZÁKAZNÍK KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A JAKÉ JSOU POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO?

Informaci o tom, zda a jaké osobní údaje o zákazníkovi zpracováváme (v rozsahu čl. 15 GDPR), je možné získat po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách našeho e-shopu na kartě "Kontakt".

Informace bude zákazníkovi předána osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání (ctíme bezpečnost předávaných údajů).

Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany prodávajícího nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených právními předpisy, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

KAM SE MŮŽE ZÁKAZNÍK OBRÁTIT PRO DALŠÍ INFORMACE, KDE MŮŽE UPLATNIT PŘÍPADNÉ NÁMITKY KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Své dotazy stran problematiky osobních údajů směřujte na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách e-shopu na kartě "Kontakt". Takto nám můžete sdělit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, žádat o opravu nepřesných údajů, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů.

 

Správcem osobních údajů je společnost:

Zásilková služba, s.r.o.
Horova 36/29
500 02 Hradec Králové 2
IČO 04820622

zápis v Obchodním rejstříku: C 36684, Krajský soud v Hradci Králové

 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).