backgroundImage

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky obchodu www.svitani.eu


Článek I – Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Základní povinností prodávajícího vyplývající z každé jednotlivé kupní smlouvy uzavřené potvrzením objednávky kupujícího je dodat kupujícímu sjednaný předmět koupě (dále jen zboží) a základní povinností kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za ně kupní cenu.

Prodávající: Právnická osoba, která přijímá a vyřizuje objednávky zboží.
Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která si u prodávajícího objednala zboží.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR. Dle § 89a zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů se v obchodních věcech sjednává, že místně příslušným soudcem je obecný soud prodávajícího, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

 
Článek II – Objednávání

Objednávat u prodávajícího lze:
a) v e-shopu na www.svitani.eu (k objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář 
    a objednávku odešle); tento způsob objednávání je jediný možný, bude-li zboží předplaceno pro           
    zaslání poštou bez dobírky nebo pro vyzvednutí v Hradci Králové 
b) e-mailem na e-adrese:     svitani.obchod@seznam.cz
c) telefonicky na čísle:          
608 451 701 v pracovních dnech, obvykle 9−12 hod.
d) klasickým dopisem zaslaným na níže uvedenou adresu.

Odeslaná objednávka zboží představuje návrh na uzavření kupní smlouvy; objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Náklady na provedení objednávky při komunikaci na dálku si nese každá strana sama. Jeden kupující může v jednom kalendářním měsíci objednat nejvýše pět výtisků od jednoho knižního titulu. Objednávka vyššího počtu výtisků je možná jen na základě individuální písemné dohody kupujícího a prodávajícího, jinak nemá právní účinky objednávky.

 
Článek III – Odstoupení od smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má coby spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce. Kupující nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, a na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Prodávající je v případě odstoupení povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení, a to spolu s částkou, kterou kupující uhradil za cestu zboží od prodávajícího k němu (např. poštovné, balné a další náklady). Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější uvedený způsob dodání zboží, budou mu vráceny jen náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží; výši těchto nákladů lze odhadnout z přehledu způsobů dodání zboží – viz rubrika Jak nakupovat.

Finanční částka bude vrácena na bankovní účet kupujícího, nebo bude poukázána poštovní poukázkou na poštovní adresu udanou kupujícím. Nárok kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů však nikdy nevznikne dříve, než je zboží doručeno či prokazatelně odesláno zpět prodávajícímu.

Pokud již zboží kupující obdržel a převzal, je povinen při odstoupení od smlouvy zboží zaslat zpět na adresu odesílatele uvedenou na obalu zásilky, a to bez dobírky. Odesílatel pak bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky za zboží musí být vrácené zboží v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží kupujícího vráceno v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne započtením, tj. kupní cena, která bude prodávajícím v případě odstoupení od smlouvy vrácena, bude o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Nad rámec odstoupení uvedeného výše může prodávající i kupující odstoupit od smlouvy v případech zákonem stanovených, zejména v případě významnějšího prodlení s plněním.

Kupující, který není spotřebitelem (tedy kupující, který kupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), může dále odstoupit od potvrzené objednávky (smlouvy) bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku; výše storno poplatku je stanovena prodávajícím v okamžiku zrušení objednávky a může činit až 30 % z celkové ceny objednaného zboží.

V případě, že kupující nepřevezme od dopravce zboží, které má být odebráno, aniž by měl pro nepřevzetí zákonný důvod přičitatelný prodávajícímu, nebo si ve stanovené lhůtě nevyzvedne zboží uložené na dodací poště, aniž by měl pro nevyzvednutí závažný důvod sdělený bezodkladně prodávajícímu, je prodávající oprávněn od jednotlivé kupní smlouvy nebo objednávky kupujícího odstoupit a vyúčtovat vůči kupujícímu storno poplatek ve výši min. 100,- Kč na náhradu nákladů, zejm. na poštovné, obalový materiál a balení, dopravu zásilky na poštu a z pošty a na administrativní úkony. Kupující bere na vědomí, že neuhrazení storno poplatku ve lhůtě a způsobem uvedeným v takovém vyúčtování opravňuje prodávajícího k soudnímu vymáhání náhrady veškerých škod, včetně jejich příslušenství a nákladů právního zastoupení.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout došlou objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží již není na skladě. Pokud kupující již celou kupní cenu nebo její část zaplatil, prodávající mu tuto částku bezodkladně vrátí. Prodávající má právo objednávku nevyřídit, také v případě, že kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.


Článek IV – Cena zboží a poplatky

Aktuální ceník knih/zboží je na www.svitani.eu u jednotlivých publikací – ceny jsou uvedeny za 1 výtisk.

Výše poplatků za poslání zboží do České republiky a na Slovensko je uvedena v rubrice Jak nakupovat. Výši poplatků za poslání zboží mimo Českou republiku a mimo Slovensko sdělí prodávající kupujícímu individuálně, zejm. v závislosti na zemi doručení, hmotnosti zásilky, rychlosti doručení, pojištění a záruky dodání.     
(Balné se neúčtuje.) 

 
Článek V – Platební podmínky

1.    Způsob úhrady  

1.1 Zboží, které má být dodáno v ČESKÉ REPUBLICE, a poštovné lze platit (dle volby kupujícího)
a) předplacením na účet prodávajícího (zboží pak prodávající posílá doporučeně bez dobírky, nebo si zboží na základě domluvy s prodávajícím o čase a místě odběru převezme kupující či jeho zmocněnec osobně v Hradci Králové); tento způsob platby lze použít pouze v případě, že si kupující objedná zboží prostřednictvím e-shopu (článek II, písm. a); kupující platbu označí variabilním symbolem shodným s číslem objednávky, které prodávající kupujícímu sdělí vzápětí po obdržení objednávky v e-shopu, specifickým symbolem 1 a svým příjmením (do poznámky k platbě)
 b) dobírkou, tj. zaplatit při převzetí zboží, kdy platbu přebírá od kupujícího dopravce (Česká pošta s.p.).           

1.2 Zboží, které má být dodáno na SLOVENSKO, a poštovné 
si musí kupující vždy předplatit na účet prodávajícího (zboží pak prodávající posílá doporučeně bez dobírky); 
kupující platbu označí variabilním symbolem shodným s číslem objednávky, které prodávající kupujícímu sdělí vzápětí po obdržení objednávky v e-shopu, specifickým symbolem 11 a svým příjmením (do poznámky k platbě); 
eventuální bankovní poplatky přiúčtované prodávajícímu v důsledku nesprávně uskutečněného bankovního převodu (viz bod 2 níže) uhradí v plném rozsahu kupující, který bere na vědomí svoji povinnost uhradit i případné zvýšené poplatky přiúčtované prodávajícímu v důsledku nesprávně uskutečněného bankovního převodu kupujícího;
 
1.3  Zboží, které má být dodáno mimo Českou republiku a mimo Slovensko, a poštovné si musí kupující vždy předplatit na účet prodávajícího (zboží pak prodávající posílá doporučeně bez dobírky); 
kupující platbu označí variabilním symbolem shodným s číslem objednávky, které prodávající kupujícímu sdělí vzápětí po obdržení objednávky, specifickým symbolem 111 a svým příjmením (do poznámky k platbě).


2.    Bankovní převody 

Kupující platící prodávajícímu na bankovní účet vedený 
a)    v České republice, u české Fio banky, kód banky 2010, posílá platby výhradně v korunách českých (takto budou tedy platit kupující platící z účtů vedených v českých korunách z bank v České republice, resp. v Evropské unii)  
b)    na Slovensku, u slovenské Fio banky, IBAN začíná SK49 8330, BIC/SWIFT je FIOZSKBAXXX) posílá platby výhradně v EURECH (takto budou tedy platit kupující platící z účtů vedených v eurech z bank na Slovensku, resp. v Evropské unii).

Pokud kupující tyto zásady dodrží, nebude platba zatížena bankovními poplatky, které by prodávající účtoval kupujícímu. V případě pochybností má kupující povinnost poslat prodávajícímu údaje o tom, jak platbu zadal.

Pokud však kupující tyto zásady nedodržel (tj. uskutečnil platbu na některý z bankovních účtů prodávajícího z účtu vedeného v jiné měně, nežli je měna, v níž je veden příslušný účet prodávajícího, a/nebo pokud poukázal platbu v jiné měně, nežli ve které je veden účet prodávajícího, na který byly peníze připsány), bude transakce u kupujícího pravděpodobně zatížena bankovním poplatkem; kupující bere na vědomí svoji povinnost tento poplatek prodávajícímu uhradit v plném rozsahu před odesláním knih.     

Platba v jiné měně než v českých korunách a eurech není obecně přípustná a její uskutečnění se bude posuzovat jako porušení zásad uvedených v tomto bodě, leda by bylo mezi stranami výjimečně předem dohodnuto uskutečnění platby ve třetí měně.

           3.    Sjednává se výhrada vlastnictví – prodávající tak zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení.

 
Článek VI – Dodání zboží

Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží v obchodním styku s přihlédnutím k místu dodání zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování a ochrana zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato kupujícím, pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo předáno k prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud je sjednáno odeslání zboží kupujícímu.

Kupující má povinnost si od České pošty, s.p. zboží, které si nechal prodávajícím poslat, převzít. Není-li toto zboží dodáno na adresu kupujícího, má pak kupující povinnost si zásilku vyzvednout v úložní době na své dodací poště. Pokud by tam zboží (zásilka) uložena nebyla, je kupující povinen bezodkladně tuto skutečnost e-mailem oznámit prodávajícímu. 
(V České republice je úložní doba 15 dní u doporučeného psaní (zásilka do hmotnosti 2 kg o maximálním rozměru nejkratší strany 5 cm – to odpovídá 1 posílané knize) a 7 dní u balíčků/balíků (tj. u zásilek větších a/nebo těžších než je doporučené psaní – to odpovídá 2 a více posílaným knihám). Kupující si v některých případech může s Českou poštou, s. p. domluvit prodloužení úložní lhůty.) 

 
Článek VII – Termín dodání zboží

Knihy, u nichž prodávající uvádí, že jsou skladem, budou kupujícímu zaslány zpravidla do 5 pracovních dní po dni doručení objednávky (pokud kupující objednal zboží na dobírku), nebo po dni připsání platby kupujícího na účet prodávajícího (pokud kupující objednává bez dobírky).

Knihy, u nichž prodávající uvádí, že budou k dispozici od určitého termínu, ale že je možné je objednávat, budou kupujícímu zaslány zpravidla do 5 pracovních dní
- po uvedeném určitém termínu (pokud kupující objednal zboží na dobírku),
- po uvedeném určitém termínu a/nebo po dni připsání platby kupujícího na účet prodávajícího (pokud              
  kupující objednává bez dobírky).

Ale při čerpání dovolené nebo při onemocnění pracovníků expedice (o těchto skutečnostech vždy prodávající informuje na první straně www.svitani.eu) se výše uvedená doba odeslání knih může prodloužit.

 
Článek VIII – Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží překontrolovat stav zásilky podle přiložené faktury a/nebo dodacího listu. Je povinen odmítnout převzetí zásilky zjevně poškozené; zjevné poškození je však v každém případě povinen projednat s dopravcem. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel. Neúplnost nebo poškození zásilky je kupující též povinen bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem nebo v listinné podobě prodávajícímu a v případě zjevně poškozené zásilky sepsat s dopravcem škodní protokol, který musí do 24 hodin od převzetí nebo odmítnutého doručení zásilky odeslat poštou nebo e-mailem na adresu dodávající/prodávající firmy.

V případě, že kupující objeví vadu zboží, kterou neměl možnost zjistit při převzetí, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující je povinen reklamovat vady písemně u prodávajícího. V reklamaci musí uvést všechny důležité informace: číslo faktury, datum dodávky, označení zboží (název knihy), reklamované množství, přesný popis vady včetně místa jejího výskytu; pokud reklamuje e-mailem, přiloží fotografii vady. Pokud kupující reklamované zboží vrací prodávajícímu, ke zboží přiloží i originální doklady. Do vyřešení reklamace musí být reklamované zboží uloženo tak, aby nemohlo dojít ke zhoršení jeho kvality.

 
Článek IX – Závěrečná ustanovení a Formulář odstoupení od smlouvy

Prodávajícím dle těchto VOP je:
Zásilková služba, s.r.o.
Horova 36/29
500 02 Hradec Králové 2
IČO 04820622
zápis v Obchodním rejstříku: C 36684, Krajský soud v Hradci Králové
telefon:   +420
608 451 701  (v pracovních dnech, obvykle 9−12 hod.)
e-mail:     zas.sluzba@seznam.cz

Formulář odstoupení od smlouvy

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným pro daný typ zboží (§ 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, web www.coi.cz
Tyto VOP se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání. Tyto VOP platí od 8. 2. 2020.

 

 

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).