X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).

backgroundImage

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky obchodu www.svitani.eu

 

Článek I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Základní povinností prodávajícího vyplývající z každé jednotlivé kupní smlouvy uzavřené potvrzením objednávky kupujícího je dodat kupujícímu sjednaný předmět koupě (dále jen zboží) a základní povinností kupujícího je toto zboží převzít a zaplatit za ně kupní cenu.

Prodávající:

Právnická osoba, která přijímá a vyřizuje objednávky zboží.

Kupující:

Fyzická nebo právnická osoba, která si u prodávajícího objednala zboží.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR. Dle § 89a zákona č.99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů se v obchodních věcech sjednává, že místně příslušným soudcem je obecný soud prodávajícího, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

 

Článek II.

Objednávání

Objednávat u prodávajícího lze:

- v e-shopu na www.svitani.eu (k objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle); odeslaná objednávka zboží představuje návrh na uzavření kupní smlouvy; objednávka dále slouží k rezervaci zboží,

- e-mailem na e-adrese:     svitani.obchod@seznam.cz

- telefonicky na čísle:        737 605 855 v pracovních dnech, obvykle 9−12 hod.

- klasickým dopisem zaslaným na níže uvedenou adresu.

Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Náklady na provedení objednávky při komunikaci na dálku si nese každá strana sama. Jeden kupující může v jednom kalendářním měsíci objednat nejvýše pět výtisků od jednoho knižního titulu. Objednávka vyššího počtu výtisků je možná jen na základě individuální písemné dohody kupujícího a prodávajícího, jinak nemá právní účinky objednávky.

 

Článek III.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má coby spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce. Kupující nemůže odstoupit od smluv na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, a na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Prodávající je v případě odstoupení povinen vrátit kupujícímu zaplacené finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení, a to spolu s částkou, kterou kupující uhradil za cestu zboží od prodávajícího k němu (např. poštovné, balné a další náklady). Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější uvedený způsob dodání zboží, budou mu vráceny jen náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží; výši těchto nákladů lze odhadnout z přehledu způsobů dodání zboží – viz rubrika Jak nakupovat.

Finanční částka bude vrácena na bankovní účet kupujícího, nebo bude poukázána poštovní poukázkou na poštovní adresu udanou kupujícím. Nárok kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů však nikdy nevznikne dříve, než je zboží doručeno či prokazatelně odesláno zpět prodávajícímu.

Pokud již zboží kupující obdržel a převzal, je povinen při odstoupení od smlouvy zboží zaslat zpět na adresu odesílatele uvedenou na obalu zásilky, a to bez dobírky. Odesílatel pak bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky za zboží musí být vrácené zboží v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží kupujícího vráceno v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne započtením, tj. kupní cena, která bude prodávajícím v případě odstoupení od smlouvy vrácena, bude o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Nad rámec odstoupení uvedeného výše může prodávající i kupující odstoupit od smlouvy v případech zákonem stanovených, zejména v případě významnějšího prodlení s plněním.

Kupující, který není spotřebitelem (tedy kupující, který kupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), může dále odstoupit od potvrzené objednávky (smlouvy) bez zavinění prodávajícího pouze se zaplacením storno poplatku; výše storno poplatku je stanovena prodávajícím v okamžiku zrušení objednávky a může činit až 30 % z celkové ceny objednaného zboží.

V případě, že kupující nepřevezme od dopravce zboží, které má být odebráno, aniž by měl pro nepřevzetí zákonný důvod přičitatelný prodávajícímu, je prodávající oprávněn od jednotlivé kupní smlouvy nebo objednávky kupujícího odstoupit a vyúčtovat kupujícímu storno poplatek ve výši 100,- Kč na náhradu nákladů, např. na poštovné a administrativní úkony.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout došlou objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží již není na skladě. Pokud kupující již celou kupní cenu nebo její část zaplatil, prodávající mu tuto částku bezodkladně vrátí. Prodávající má právo objednávku nevyřídit, také v případě, že kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 

Článek IV.

Cena zboží a poplatky

Aktuální ceník knih/zboží je na www.svitani.eu u jednotlivých publikací. Ceny jsou uvedeny za 1 výtisk.

Poplatky za poslání zboží jsou uvedeny v rubrice Jak nakupovat. (Balné se neúčtuje.)

 

Článek V.

Platební podmínky

Při objednání zboží, které má být dodáno v České republice, lze dohodnout tyto platební podmínky:

- předplacení zboží na účet prodávajícího (zboží pak prodávající posílá doporučeně bez dobírky, nebo si zboží na základě domluvy s prodávajícím o čase odběru převezme kupující či jeho zmocněnec osobně v Hradci Králové; tento způsob platby lze použít pouze v případě, že si kupující objedná zboží prostřednictvím e-shopu (článek III, první odrážka) a že platbu označí variabilním symbolem shodným s číslem objednávky, které prodávající kupujícímu sdělí vzápětí potom, co obdrží objednávku,

- dobírku, tj. platbu při převzetí zboží, kdy hotovost přebírá od kupujícího dopravce (Česká pošta s.p.),

- úhradu vystavené faktury bezhotovostním převodem – pouze pokud si zboží na základě domluvy s prodávajícím převezme kupující osobně v Hradci Králové a před převzetím zboží uzavřou písemnou kupní smlouvu, přičemž kupující prokáže svoji totožnost platným občanským průkazem.

Ceny jsou uvedeny v rubrice Jak nakupovat.

Při dodání zboží na Slovensko musí kupující cenu zboží a poštovné (které je stanoveno jednotně na 215 Kč) uhradit předem; eventuální bankovní poplatky hradí v plném rozsahu kupující – viz rubrika Jak nakupovat.

I při dodání zboží do ostatních zemí musí kupující cenu zboží a poštovné dle ceníku dopravce uhradit předem; bankovní poplatky hradí v plném rozsahu kupující.

Individuálně lze sjednat též další odlišné platební podmínky.

Sjednává se výhrada vlastnictví – prodávající tak zůstává vlastníkem zboží až do jeho úplného zaplacení.

 

Článek VI.

Dodání zboží

Dodávané zboží bude zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží v obchodním styku s přihlédnutím k místu dodání zboží a způsobu přepravy tak, aby bylo zajištěno uchování a ochrana zboží. Zboží se považuje za dodané okamžikem, kdy je převzato kupujícím, pro kupujícího osobou k tomu oprávněnou nebo předáno k prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud je sjednáno odeslání zboží kupujícímu.

Má-li být zboží dodáno prostřednictvím pošty, avšak doručení či převzetí na adrese udané kupujícím se nezdaří, je kupující povinen si do 14 kalendářních dní od odeslání objednávky zásilku vyzvednout na své dodací poště; pokud by tam zásilka nebyla uložena, je kupující povinen bezodkladně tuto skutečnost e-mailem oznámit prodávajícímu.

 

Článek VII.

Termín dodání zboží

Knihy, u nichž prodávající uvádí, že jsou skladem, budou kupujícímu zaslány zpravidla do 5 pracovních dní po dni doručení objednávky (pokud kupující objednal zboží na dobírku), nebo po dni připsání platby kupujícího na účet prodávajícího (pokud kupující objednává bez dobírky).

Knihy, u nichž prodávající uvádí, že budou k dispozici od určitého termínu, ale že je možné je objednávat, budou kupujícímu zaslány zpravidla do 5 pracovních dní

- po uvedeném určitém termínu (pokud kupující objednal zboží na dobírku),

- po uvedeném určitém termínu a/nebo po dni připsání platby kupujícího na účet prodávajícího (pokud kupující objednává bez dobírky).

Ale při čerpání dovolené nebo při onemocnění pracovníků expedice (o těchto skutečnostech vždy prodávající informuje na první straně www.svitani.eu) se výše uvedená doba odeslání knih může prodloužit.

 

Článek VIII.

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží překontrolovat stav zásilky podle přiložené faktury a/nebo dodacího listu. Je povinen odmítnout převzetí zásilky zjevně poškozené; zjevné poškození je však v každém případě povinen projednat s dopravcem. Na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel. Neúplnost nebo poškození zásilky je kupující též povinen bez zbytečného odkladu oznámit e-mailem nebo v listinné podobě prodávajícímu a v případě zjevně poškozené zásilky sepsat s dopravcem škodní protokol, který musí do 24 hodin od převzetí nebo odmítnutého doručení zásilky odeslat poštou nebo e-mailem na adresu dodávající/prodávající firmy.

V případě, že kupující objeví vadu zboží, kterou neměl možnost zjistit při převzetí, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující je povinen reklamovat vady písemně u prodávajícího. V reklamaci musí uvést všechny důležité informace: číslo faktury, datum dodávky, označení zboží (název knihy), reklamované množství, přesný popis vady včetně místa jejího výskytu; pokud reklamuje e-mailem, přiloží fotografii vady. Pokud kupující reklamované zboží vrací prodávajícímu, ke zboží přiloží i originální doklady. Do vyřešení reklamace musí být reklamované zboží uloženo tak, aby nemohlo dojít ke zhoršení jeho kvality.

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení a Formulář odstoupení od smlouvy

Prodávajícím dle těchto VOP je:

SVÍTÁNÍ plus, s.r.o.
Hrubínova 1457
500 02 Hradec Králové 2
IČ 25946285
DIČ CZ25946285
OR C 16678, Krajský soud v Hradci Králové

telefon:   +420 737 605 855  (v pracovních dnech, obvykle 9−12 hod.)

e-mail:     svitani.obchod@seznam.cz

Formulář odstoupení od smlouvy

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným pro daný typ zboží (§ 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) je

 

Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

IČ 00020869, web www.coi.cz

Tyto VOP se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání. Tyto VOP platí od 21. 5. 2018